logo

Fag

Udgivelsesår

Under skolelov

Minister

Fra samme fag

1974
Danmark
1976
Danmark
1991
Danmark
1995
Danmark
2002
Danmark
2004
Danmark
2009
Danmark
2015
Danmark
2019
Danmark
Undervisningsvejledning for folkeskolen. Geografi.

Faget geografi er et forholdsvis nyt fag i skolen, men som disciplin er det gammelt. Den første form for faget var udelukkende rejsebeskrivelsens. Herfra har det over opremsning af seværdigheder og navne udviklet sig til i dag at være et fag, der tjener til at give forståelse af jorden som boplads for mennesker og af, hvorledes disse udnytter mulighederne.

Ved fagets tilrettelæggelse i barneskolen må man fastholde det hovedsigte, at geografi skal tjene til forklaring af menneskenes liv og virke. I de yngste årgange må barnets umiddelbare omgivelser drages ind i undervisningen, og barnet må fornemme faget som noget livsnært og velkendt. I de efterfølgende skoleår, hvor en stadig udvidelse af stoffet finder sted, bør hovedsigtet i undervisningen stadig være samspillet mellem naturforholdene i Jordens forskellige egne og menneskenes arbejdsog livsvilkår.

Faget vil således ikke alene tjene til at uddybe barnets kendskab til de rent geografiske grundforhold, men tillige bibringe barnet forståelse af folkeslagenes egenart og deres indbyrdes materielle og menneskelige afhængighed. Faget giver herved rige muligheder for at vække børnenes erkendelse af folkeslagenes ligeberettigelse og de værdier, der knytter sig til forskellige kulturer uanset race, sprog og religion, og kan i det hele yde et væsentligt bidrag til bestræbelserne for at udvikle den følelse af samhørighed med andre nationer, som er nødvendig for vor kulturs beståen.

Læs dokument