Fra samme fag

Fælles Mål - Faghæfte 7 - Musik

Læs dokumentet

Formåletmed undervisningen imusik er, at eleverne udvikler deres evne til at oplevemusik og til at udtrykke sig i og ommusik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe demforudsætninger for livslang og aktiv deltagelse imusiklivet og for at kunne forholde sig til samfundetsmangeartedemusiktilbud.

Stk. 2. Gennemaktiv og skabende beskæftigelsemedmusik skal undervisningenmedvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration ogmotorik samt øge deres forståelse af sig selv somen del af et fællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandskmusiktradition somen del af kulturlivet, dels således somden indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.