Matematik

Matematik er et obligatorisk fag på alle klassetrin i folkeskolen. Via menuen til venstre finder du de historiske læreplaner fra den første egentlige læreplan for folkesksolen, Det Sthyrske Cirkulære fra 1900 frem til Forenklede Fælles mål. Gennem årene er der i forbindelse med hver ny læreplan sket en ajourføring af de faglige mål, indholdsbeskrivelser og vejledninger i lyset af tidens samfundsmæssige, fagpædagogiske og fagdidaktiske tanker.

Under 1957-loven hed faget regning fra 1.-5. klassetrin. Fra 6. klassetrin var der to fag Regning og Matematik.

Med 1975-loven blev enhedsskolen gennemført frem til og med 9. klasse. Dog kunne eleverne deles i nogle fag (blandt andet matematik) i de ældste klasser. Samtidig blev de to fag Regning og Matematik smeltet sammen til ét, der dog i Undervisningsvejledningen af 1976 hed Regning/matematik. Alligevel begyndte man at tale om ”matematik for alle”, for nu skulle alle elever have matematik på alle klassetrin. Først med skoleloven af 1993 kom faget til at hedde Matematik.
 
I faghæftet fra 2003 er der i undervisningsvejledningen et afsnit om Matematik og kernefaglighed. Her henvises der til et projekt om kompetencer og matematiklæring (KOM-projektet). Arbejdsgruppen bag projektet anbefalede blandt andet, at matematikundervisningen tænkes ud fra en kompetencemodel med otte matematikfaglige kompetencer. Denne tænkning gennemføres i faghæftet fra 2009, hvor kompetencerne nu er en del af fagets grundlag og fagformål.

Ved reformen af folkeskolen i 2015 fortsættes kompetencetænkningen ud fra KOM-projektets kompetencer dog med den ændring, at fire af kompetencerne slås sammen til to, så der i alt er seks matematikfaglige kompetencer. Men samtidig er en anden kompetencetænkning i spil; en tænkning hvor kompetencer næsten bliver lig med færdigheds- og vidensområder. Således står der i Fælles Mål fra 2015, at ”Kompetenceområdet matematiske kompetencer omfatter seks færdigheds- og vidensområder”. Disse seks områder er de seks kompetencer inspireret af de otte KOM-kompetencer.

Vi har også gjort en række udenlandske læreplaner for matematik undervisning tilgængelige. I første omgang er det læreplanerne fra Norge, Skotland og Ontario i Canada, som vi kort præsenterer. Denne internationale perspektivering skal blandt andet ses på baggrund af målene for kompetenceområderne Matematiklærerens praksis og Matematiske emne i læreruddannelsesfaget Matematik.

Ifølge kompetencemålene kan den studerende ”planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og dømmekraft” … ”hvor de matematiske emner … relateres til elever, undervisning og læreplaner”. Her vil de udenlandske såvel som de tidligere danske læreplaner være en ressource, hvor eksemplariske problemstillinger vil kunne belyses komparativt og historisk.

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 2 – Matematik

(Uddrag fra Folkeskolens læseudvalgs refleksionsoplæg) Det må anses for at være et vigtigt mål i denne gruppe at lade eleverne erkende matematikken som et beskrivelsesmiddel af den praktiske virkelighed. Ved hjælp af matematikkens sprog »oversættes« problemer fra virkelighed til matematikkens begrebsverden. Når det matematiske problem er løst rent fagligt, »oversættes« tilbage til virkeligheden, hvor fagets […]

Undervisningsvejledning for folkeskolen – Udkast 2 – Matematik Read More »

Matematik – Faghæfte 12

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab

Matematik – Faghæfte 12 Read More »

Klare Mål – Faghæfte 12 – Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab

Klare Mål – Faghæfte 12 – Matematik Read More »

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 15 – Regning Matematik

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig grundlæggende matematiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for faget. Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne erkender fagets rolle som beskrivelsesmiddel og den særlige stilling, som ræsonnementer har i faget. Eleverne skal opnå fortrolighed med, hvordan fagets begrebsområder opbygges. Stk. 3. Det skal tilstræbes,

Undervisningsvejledning for folkeskolen – 15 – Regning Matematik Read More »

Fælles Mål – Faghæfte 12 – Matematik

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab

Fælles Mål – Faghæfte 12 – Matematik Read More »

Fælles Mål 2009 – Matematik – Faghæfte 12

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og

Fælles Mål 2009 – Matematik – Faghæfte 12 Read More »

Forenklede Fælles Mål – Matematik

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik

Forenklede Fælles Mål – Matematik Read More »

Regning og Matematik

Formålet med regne- og matematikundervisningen er: at bibringe eleverne kundskaber og færdigheder,  at opøve og anvende de færdigheder i regning, som eleverne får brug for i livet uden for skolen, i familie, samfund og erhverv., at give eleverne fortrolighed med geometriens og aritmetikkens enkleste grundbegreber og metoder.

Regning og Matematik Read More »

Matematik

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på, at de selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at matematik

Matematik Read More »