Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 23 - Drama

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i drama er, at eleverne udvikler deres evne for ved tale, bevægelse og andre virkemidler at give udtryk for oplevelser, tanker og følelser.

Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at erkende sig selv og for at indleve sig i andre men­neskers situation.

Stk. 3. Undervisningen skal tillige medvirke til, at eleverne udvider deres forståelse af sceniske udtryksformer og dermed deres forudsætninger for at op­ leve og bedømme dramatisk kunst.

(Undervisningsministeriets bekendtgø­relse af 28. november 1975 om undervis­ningen i folkeskolens valgfag, § 5).