Fra samme fag

Fysik/kemi - Faghæfte 16

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen i fysik/ kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske for­ hold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige ar­ bejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af.

Stk. 2. Undervisningen skal give mu­lighed for at stimulere og videreudvik­le alle elevers interesse og nysgerrighed overfor naturfænomener, naturviden­ skab og teknik med henblik på at ud­vikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til pro­blemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet.

Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende na­turvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede.