Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 14 - Fysik/Kemi

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig nogle grundlæggende fysiske og kemiske begreber og indsigt i udvalgte områder inden for fagene.

Stk. 2. Undervisningen skal sigte imod, at eleverne får forståelse af fagenes betydning ved beskrivelsen af vort univers, og at eleverne opnår fortrolig- hed med, hvordan fagenes begrebssystemer skabes, efterprøves og udvikles gen- nem en vekselvirkning mellem teori og eksperiment.

Stk. 3. Det skal tilstræbes, at eleverne opnår indblik i den naturvidenskabelige arbejdsmetode og inspireres til såvel på egen hånd som i samarbejde at skaffe sig viden og at erkende, formulere og løse praktiske problemer.

Stk. 4. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne får forståelse af naturvidenskabernes betydning for samfundsudviklingen både på det humanistiske og det teknologiske område.

(Undervisningsministeriets bekendtgø- relse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 16).