Jura

To blå bind

Den Blå Betænkning hed officielt Undervisningsvejledning for folkeskolen og fik sit tilnavn pga. farven på omslaget. Betænkningen udkom i to blå bind i hhv. 1960 og 1961 og fyldte imponerende 500 sider. den var et resultat af 2 ½ års arbejde i et læseplansudvalg, der blev ledet af ”Statskonsulenten for Undervisningsministeriet i sager vedrørende folkeskolen og seminarierne K. Helveg Petersen”. Læseplansudvalget, som var sammensat af en bred kreds af skolefolk, skulle udarbejde retningslinjer for skolens undervisning på baggrund af skoleloven fra 1958. Retningslinjerne omfatter alle skolens fag og emner.

Den Blå Betænkning beskriver fagene i et kort formålsafsnit og et fyldigere afsnit om indhold og omfang. Der er ikke formuleres selvstændige mål. Mål sættes i høj grad lig med indhold og omfang. Mål er det, faget måler (dets dimensioner og grænser), og ikke målet med det (hvad faget skal bruges til eller det forventede udbytte for eleverne). Denne for nutiden fremmede forståelse ses af omtalen af ”undervisningsplanen”, som er ”en bestemmelse om det mål, hvortil der bør nås”. Her fastslås det, at det ikke er nok at pege på hjælpemidler, men at det kræves, ”at der nærmere redegøres for omfanget og indholdet af undervisningen” (bind 1, s. 18). Denne målforståelse gennemsyrer læreplanen.

Både danskfaget og fremmedsprogfagene er primært tænkt som færdighedsfag, mens fag som historie (med samfundslære) og kristendomskundskab er stærkt indholdsorienteret med fokus på at indføre eleverne i den nationale historie, kultur og religion. Danskfagets formål er beherskelse af modersmålet i forhold til ”det daglige livs krav i de praktiske forhold, men der skabes tillige grundlag for en personlig udvikling, ligesom følelsen af samhørighed og fællesskab styrkes.” Der ”indføres i dansk prosa og poesi”. Beskrivelsen af dansk fylder små 30 sider og minder om nutidens læseplaner, der beskriver udviklingen af undervisningen inden for fagets områder i en række trin.

På trods af at det tog 2½ år at lave betænkningen, var skolen også for ca. 60 år siden forandringsramt:

“Endelig ønsker læseplansudvalget at understrege, at det – i en tid, hvor alle sider af tilværelsen er underkastet hurtigt på hinanden følgende ændringer som en følge af den moderne tekniske udvikling — vil være nødvendigt at betragte læseplansrevisioner om en løbende proces.”

Den Blå Betænkning, som er Danmarks første udførlige læreplan, holdt i 15 år – indtil undervisningsvejledningerne fra 1976.