Fra samme fag

Undervisningsvejledning for folkeskolen - 12 - Biologi

Læs dokumentet

Formålet med undervisningen er, at ele­verne erhverver viden om vekselvirkningen mellem organismer og deres fysiske miljø og mellem organismer indbyrdes.

Stk. 2. Det skal tilstræbes, at eleverne lærer at iagttage og beskrive planter og dyr og deres vigtigste livsytringer, samt at de indstiller sig på at erkende og for­mulere biologiske problemer.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne opnår forståelse for men­neskers vilkår og muligheder og dermed får et grundlag for at tage stilling til lo­kale og globale miljøproblemer.

(Undervisningsministeriets bekendtgø­relse af 24. september 1975 om formålet med undervisningen i folkeskolens fag, § 10.)